גדולי ישראל על חידוש הפסח והקרבנות בימינו


החזון איש
לכן בזמן הזה אי אתיהיב רשות להקריב קרבן פסח, אין לבטל.
(חזו"א, אהע"ז ס"ב ז')

המהר"ץ חיות
חזרתי על כל הצדדים, ולא מצאתי שום דבר החוצץ היום להקריב קרבן פסח, אחר שיבנה היום מזבח על מקום אשר היה בנוי בראשונה.
(עבודת המקדש)

רבי עקיבא אייגר והחתם סופר
קיימא לן, מקריבין אעפ"י שאין בית... אם ישתדל רשות אצל המלכות בזמן הזה לבנות מזבח, נוכל להקריב עכ"פ קרבנות ציבור דטומאה הותר בציבור.
תשובות חת"ס, יו"ד, סי' רל"ו

רבי שמעון סופר
...אולי הגיע עת דודים , בהתערותא דלתתא, למצוא חן להרשות לנו לבנות מזבח, להקריב עליו קרבנות, כאשר היה בתחילת בית שני, וכאשר הוא בירושלמי מע"ש פ"ה ה"ב שתחילה יבנה בית המקדש, לכל הפחות מזבח להקריב עליו קרבנות ... וכבר התעורר בזה אבי אם אבי הגאון מו"ה עקיבא איגר זצ"ל וכתב בזה לאבי אבי הגאון חת"ם סופר זצ"ל...".
(שו"ת לרי"ח זוננפלד סימן קי')

הר המוריה
אבל עיקר המצווה הוא מהפסוק ' ועשו לי מקדש...', רק דתיכף שישובו לאדמתם מחויבים לבנות מזבח ולהקריב קרבנות. והנה כשעלו בימי יהושע לא היו צריכים לזה כי היה להם משכן ומזבח, מה שאין כן עכשיו. לכן צריכים לבנות תחילה מזבח שיקריבו עליו תמידין ומוספין...".
(על הרמב"ם בית הבחירה א, ב)

הגאון הרב צבי הירש קלישר
כאשר יופסק שיעבוד מלכויות ודאי יהיה החיוב הגדול לעסוק בעבודת המזבח, בלא מקדש אש. דכי לזה יגאלינו מן השעבוד, שנעבור חלילה על מצוות מן התורה, שלא להקריב קרבן התמיד ושאר קרבנות ציבור. וכי ישונה חס ושלום מצווה מן התורה. הלא זה מינות גדול , ואפיקורסות, מי שאומר כן". "מכל מקום תכתב זאת לדור אחרון, אשר בלי ספק יבוא מועד אשר הרשות נתונה לבנות מזבח ולהקריב...

הגר"א

אם נחמוק להר הבית להקריב קרבן תמיד אחד - נזכה כבר לכל. (אז מיר וועליך ארויף חאפין מיט דען קרבן תמיד אויף דען הר הבית איז שאן נאך אללעס).

הגרי"ש אלישיב
כי באמת על פי ההלכה אפשר למצוא תשובה ופתרון לכל שאלה בעניין הקרבת קרבן פסח, הן בנוגע לבירור מקום המדויק של המזבח, והן במציאות כהני חזקה מובהקים, ובהכנת בגדי כהונה לפי כל השיטות, ועוד כיוצ"ב, ואף ידי תיכון עמהם לענין נכבד זה".

הראי''ה קוק
ועל דבר שאלתו אם מותר לנו לבנות בית המקדש על מנת שלא להקריב בו קרבנות. לא ידעתי הציור, שאם מטעם טומאה – הרי הותרה בציבור, כמו שכתב בזה כבר בכפתור ופרח (פ''ו) על פי הרב יחיאל מפריז, ואם כן יהיה מותר להקריב גם כן תמידין ומוספין וכל קרבנות ציבור...לעניות דעתי אם יהיה רצון ה' שנבנה בית המקדש גם קודם שיבוא משיח ותתגלה הנבואה ויראו הנפלאות, לא יהיה כל כך עיכוב בדבר.
(שו"ת משפט כהן, סי' צד, ב)

הנה כפי אשר כבר נתברר לנו, שאין דבר בעיקרי האמונה, ולא בסעיפיה, שיניא אותנו מן הרעיון שתהיה התחלת התנערותנו מעפר גלותנו ע"פ השתדלותנו בדרכי הטבע... והנה דברי חז"ל מורים במקומות אין מספר, ומפורש בירושלמי דמעשר שני המפורסם, "זאת אומרת שבנין בית המקדש קודם למלכות בית דוד". ואין הדבר צריך אריכות, כי חלילה לנו לעשות עיקר האמונה ההיפוך מן האמור בדברי חז"ל!
(הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל מאמרו "על הציונות ועל חידוש הסנהדרין" אוצרות הראי"ה ח"ב, עמ' 235-236)

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.